Poradnik Pacjenta

W Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży udzielane są świadczenia medyczne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Pacjenci ubezpieczeni mają prawo do usług bezpłatnych. Wymagane jest zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie pacjenta.

W Ośrodku działa:

  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży (Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny),
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
  • Poradnia Logopedyczna,
  • Zespół Leczenia środowiskowego (domowego) dla Dzieci i Młodzieży.


1. ODDZIAŁ

Przyjęcie pacjentów do dziennego oddziału psychiatrycznego odbywa się na podstawie skierowania wystawionego w Poradni Zdrowia Psychicznego, która funkcjonuje przy Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu lub przez innego lekarza, który wystawił je i uzasadnił potrzebę hospitalizacji, na druku wg obowiązującego wzoru. Pacjenci przebywający w oddziale kontynuują obowiązek szkolny w szkole działającej przy Oddziale.
W sprawie podręczników prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły 
(nr telefonu:0713527346). 
W czasie ferii zimowych i wakacji organizowane są bezpłatne turnusy diagnostyczno- terapeutyczne, które  przeznaczone są dla dzieci : 
z zaburzeniami emocjonalnymi 
mających problemy z prawidłowym funkcjonowaniem w grupie, szkole, środowisku 
z nadruchliwością, zaburzeniami koncentracji uwagi
zaburzeniami ekspresji i rozumienia mowy 
z innymi zaburzeniami rozwoju psychicznego
Procedura przyjmowania dzieci na turnusy jw.
Przebywając w Ośrodku pacjenci mają prawo do:
nieodpłatnego korzystania z 2 posiłków w ciągu dnia,
korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
zgłaszania propozycji spędzania wolnego czasu po zajęciach szkolnych,
korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu Ośrodka oraz gier i zabaw organizowanych przez zatrudnioną kadrę specjalistów,
wyjazdów na organizowane przez Ośrodek wycieczki,
nauki, zabawy i wypoczynku oraz uczestniczenia we wszystkich zajęciach odbywających się na terenie Ośrodka,
zgłaszania swoich problemów i uzyskania pomocy w ich rozwiązaniu.

Do obowiązków pacjentów przebywających w oddziale należy:
punktualne przychodzenie do Ośrodka
przestrzeganie porządku, dbanie o czystość i mienie Ośrodka,
przestrzeganie poleceń upoważnionego do ich wydawania personelu,
kulturalne i życzliwe odnoszenie się do przebywających w Ośrodku,
przestrzeganie zasad bezpiecznego przebywania w Ośrodku, na jego terenie oraz w drodze do Ośrodka i powrotnej.
Dzieci i młodzież zwalniani są z zajęć tylko w przypadku pisemnej zgody rodziców (opiekunów).
Nieusprawiedliwiona nieobecność dłuższa niż 3 dni spowoduje wypisane z Oddziału.
Na zajęcia kinezyterapii obowiązkowo należy przynosić strój gimnastyczny.

2. PORADNIE

Przyjęcie pacjentów do poradni odbywa się po wcześniejszej rejestracji, która może być dokonywana osobiście, telefonicznie za pośrednictwem osób trzecich lub drogą mailową. Podstawą do zarejestrowania się na wizytę do Poradni Psychologicznej i Poradni Logopedycznej  jest skierowanie od lekarza  rodzinnego lub POZ.
Do Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po wcześniejszej rejestracji.
Przy przyjęciu do jednej z poradni specjalistycznych (zdrowia psychicznego, logopedycznej, psychologicznej, dla osób z autyzmem dziecięcym) rodzic lub opiekun winien przedłożyć skierowanie (tam gdzie jest to wymagane), dokumenty pozwalające ustalić dane osobowe pacjenta, książeczkę zdrowia dziecka, dokumentację medyczną dotyczącą dotychczasowego leczenia, zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawidłowego procesu terapii oraz dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Rejestracja telefoniczna: 071 352 84 12
Rejestracja mailowa: rejestracja@dopdim.pl

Pacjenci zgłaszający się pierwszy raz do poradni wpisywani są na listę oczekujących.
Przy rejestracji należy podać: pesel, adres, numer kontaktowy pacjenta. 

Informacje dotyczące kolejek znajdują się na stronie internetowej NFZ:
www.nfz-wroclaw.pl