Programy profilaktyczne

W Ośrodku od roku 2011 realizowane są następujące programy profilaktyczno-terapeutyczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:

Logopedyczny program profilaktyki dysleksji rozwojowej

Programem zostaną objęci pacjenci Oddziału Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, uczniowie klas 0-III.

Celem programu jest:

- Udzielanie wsparcia emocjonalnego dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu;

- Podniesienie samooceny u dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu;

- Zniwelowanie lęku przed czytaniem i pisaniem;

- Rozbudzenie chęci do czytania i pisania

- Psychoedukacja rodziców mająca na celu zdobycie podstawowej wiedzy na temat przyczyn trudności w uczeniu się ich dziecka, form pracy w domu, udzielania wsparcia dziecku w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemu problemu uzależnień od środków psychoaktywnych w roku 2011

Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych wśród uczniów klas I- III gimnazjum będących pacjentami Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu w tym:

Celem programu jest:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w zajęciach terapeutycznych i edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, kształtowanie kompetencji i odpowiedzialności dzieci i młodzieży w zakresie budowania postawy społecznie akceptowanej, życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym, bez nałogów i złych nawyków w oparciu o poczucie tożsamości i wiary we własne możliwości, szerzenie wiedzy na temat konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z PSYCHOTERAPII

Konferencja współfinansowana ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:

Konferencja odbywa się corocznie, jest adresowana do lekarzy, psychologów, terapeutów i instruktorów uzależnień, pedagogów, pielęgniarek i rehabilitantów; prowadzących w swej pracy działania terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. W ramach konferencji wykładać będą oraz prowadzić praktyczne warsztaty krajowi specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego, jak również doświadczeni psychoterapeuci i superwizorzy psychoterapii.

Program konferencji obejmuje problematykę diagnozy, leczenia i profilaktyki:

  • Uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych
  • Zaburzenia dezadaptacyjne i zespołu stresu pourazowego
  • Zaburzenia lękowe i afektywne
  • Zaburzenia psychotyczne
  • Dysfunkcje rodzinne i małżeńskie

Więcej informacji na temat konferencji: www.psyche-wroclaw.pl