Konkurs ofert na udzielanie świdczeń zdrowotnych.

dla Dzieci i Młodzieży

we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 9

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz. U. nr 112, poz. 654 z poźn. zmianami)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w :

  • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  • Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży Wrocław ul. Wołowska 9.

Świadczenia udzielane będą zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy stronami.

Umowa zostanie zawarta na okres od 05.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Proponowana kwota należności za udzielanie świadczeń jest omówiona w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu zostaną udostępnione oferentowi w sekretariacie Ośrodka oraz na stronie internetowej – www.dopdim.pl

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na udostępnionym formularzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Ośrodku Psychiatrii

i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży” w terminie do dnia 31.08.2016 r. do godziny 12.00

w sekretariacie Ośrodka.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 31.08.2016 r. o godzinie 14.00 w gabinecie dyrektora Ośrodka.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferent ma prawo do składania skarg i protestów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wrocław, dnia 16.08.2016 r.

Dyrektor

(-) Iwona Mazur