Projekt pn. E-psychiatria – rozwój elektronicznych systemów gromadzenia i udostępniania danych oraz procesu elektronicznej obsługi pacjenta wybrany do dofinansowania.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 09 listopada 2016 r., pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2946/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie) (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15). 

Do dofinansowania zostało wybranych 16 projektów, których wartość całkowita wynosi 44 694 705,23 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 36 962 501,38 PLN.

Wniosek pn. E-psychiatria – rozwój elektronicznych systemów gromadzenia i udostępniania danych oraz procesu elektronicznej obsługi pacjenta będzie realizowany na terenie województwa dolnośląskiego, na terenie 3 szpitali:

  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja
  • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. 1000-lecia 30, 59-700 Bolesławiec
  • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży, ul. Wołowska nr 9, 51-116 Wrocław

Całkowity wartość projektu 6 557 275,60 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania to 5 473 719,72, uzyskując 54 pkt. co ulokowało nas na trzecim miejscu w rankingu.

Wyniki naboru

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” w ramach naboru nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15.