Dyrekcja

Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników i innych osób zatrudnionych w Ośrodku, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie, poprzez tworzenie warunków dla prawidłowej realizacji zadań określonych w statucie oraz organizuje pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy zatrudnionych pracowników, a w szczególności:

a)   reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

b)   wydaje zarządzenia  i polecenia służbowe,

c)   realizuje politykę  kadrową,

d)   reprezentuje Ośrodek w postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami dyscyplinarnymi samorządów zawodów medycznych,

e)   wykonuje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji pracodawcy,

f)   dysponuje środkami finansowymi Ośrodka,

g)   kontroluje przestrzeganie przez pracowników przepisów bhp i p.poż.

h)   dba o podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych pracowników,

i)       jest odpowiedzialny za udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi do wykonywania określonych czynności, a także dopuszcza do pracy wyłącznie te osoby,           których stan zdrowia pozwala na podjęcie i wykonywanie pracy.

 

 


DZIAŁ ADMINISTRACJI

1. Dyrektor - dr n. ekon. Iwona Mazur - doktor nauk ekonomicznych (UJ w Krakowie), magister Zarządzania Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej (AM we Wrocławiu), absolwentka Maîtrise de Sciences et Techniques – Gestion et Management de la Santé (Universite Paris 13), Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées  (Universite du Littoral w Dunkierce); Magister Biologii (UMCS w Lublinie), specjalista I stopnia w zakresie mikrobiologii lekarskiej; absolwentka Podyplomowego Studium Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi; Prezes Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ, dyrektor@dopdim.pl

2. Kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych, Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ - sekretariat@dopdim.pl

3. Główna Księgowa - ksiegowosc@dopdim.pl

4. Specjalista ds. Kadr i Płac - kadry@dopdim.pl

5. Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży Usług - rozliczenia@dopdim.pl

6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - iod@dopdim.pl

7. Rejestracja - rejestracja@dopdim.pl