załącznik do uchwały Nr XXXIV/1018/13
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

STATUT

DZIENNEGO OŚRODKA PSYCHIATRII I ZABURZEŃ MOWY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, zwany dalej Ośrodkiem, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z  2013 r., poz. 217) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie.

§ 2. Siedzibą Ośrodka jest Wrocław.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 3. Celem działania Ośrodka jest:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 2. promocja zdrowia.

§ 4.1. Do zadań Ośrodka należy:

 1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinach i zakresach:
  1. psychiatria dla dzieci i młodzieży,
  2. psychiatria dla dorosłych,
  3. leczenie środowiskowe (domowe),
  4. diagnostyki i terapii psychiatrycznej,
  5. diagnostyki i terapii psychologicznej,
  6. diagnozy i terapii rodziny,
  7. diagnostyki i terapii logopedycznej,
  8. rehabilitacji ruchowej stosowanej w programach terapii dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
  9.  terapii zajęciowej;
 2. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w dziedzinie: psychiatria dla dzieci i młodzieży;
 3. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 4. organizowanie turnusów diagnostyczno-terapeutycznych na terenie Ośrodka i poza nim;
 5. uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
 6. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;
 7. realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

§ 4.2. Ośrodek dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań:

 1. współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 2. współdziała z innymi instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność inną niż lecznicza;
 3. korzysta ze współpracy międzynarodowej na mocy odrębnych porozumień;
 4. współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo – badawczymi.

§ 5. Ośrodek prowadzi działalność wyodrębnioną organizacyjnie, inną niż działalność lecznicza, w zakresie:

 1. wynajmowanie, wydzierżawianie pomieszczeń, nieruchomości, sprzętu;
 2. działalność edukacyjno – szkoleniową,
 3. działalności wydawniczej.

Rozdział 3.

Organy i struktura organizacyjna

§ 6. Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Społeczna.

§ 7.1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

 1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 8.1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, w tym:

 1. jako przewodniczący Marszałek Województwa Dolnośląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
 2. przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego;
 3. trzej członkowie wybrani przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

§ 8.2. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

§ 8.3. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:

 1. rezygnacji;
 2. nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
 3. choroby trwale uniemożliwiającej wykonywania powierzonych zadań;
 4. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. podjęcia zatrudnienia w Ośrodku;
 6. wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem.

§ 8.4. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Sejmik Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

§ 8.5. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

§ 8.6. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Ośrodka przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

§ 8.7. Zadania Rady Społecznej określają przepisy ustawy o działalności leczniczej.

§ 9.1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

 1. przedsiębiorstwo o nazwie: Oddział Psychiatryczny Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne;
 2. przedsiębiorstwo o nazwie: Poradnie Specjalistyczne Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

§ 9.2. Organizację wewnętrzną przedsiębiorstw Ośrodka, w tym wykaz jednostek, komórek organizacyjnych, pionów, działów, samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Ośrodek, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 10. 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

Ostatnio zmieniany środa, 30 lipiec 2014 08:18