Polityka jakości

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu sprawuje opiekę nad pacjentami wieku rozwojowego z zaburzeniami psychicznymi. W swojej działalności ośrodek korzysta z pomocy wysoko wykwalifikowanych lekarzy, psychologów, logopedów, terapeutów i personelu pielęgniarskiego. Placówka świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w oparciu o aktualnie obowiązującą wiedzę medyczną i zgodnie  z potrzebami pacjentów oraz ich rodzin. Zapewnia im przyjazne, a także bezpieczne warunki pobytu i terapii, a pracownikom przyjazne i bezpieczne warunki pracy.

Dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług starając się, by nasza oferta była dostosowywana do indywidualnych potrzeb dziecka. 

        Przyjętą w tym zakresie politykę realizujemy poprzez następujące cele:

  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i świadomości naszych pracowników w zakresie wykonywanych prac;

  • ścisłe określanie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania;

  • diagnozę i terapię istniejących dysfunkcji pacjentów oraz zapobieganie rozwojowi wtórnych zaburzeń u dzieci z szeroko rozumianego ryzyka;

  • poznawanie i przewidywanie pojawiających się potrzeb dzieci i młodzieży  z zaburzeniami psychicznymi;

  • podnoszenie standardu świadczonych usług medycznych;

  • zapewnianie pacjentom sprawnej realizacji usług w oparciu o najlepszą aktualnie dostępną wiedzę.

Chcąc osiągnąć powyższe cele podjęliśmy decyzje o wdrożeniu w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2000.

Kierownictwo placówki dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania, weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom ośrodka oraz podana do wiadomości zainteresowanym rodzicom i ich dzieciom.  
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowywane są cele szczegółowe, które podlegają zatwierdzeniu do realizacji. Cele szczegółowe są okresowo weryfikowane przez kierownictwo placówki.    
Dyrekcja ośrodka deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

Wrocław 2008-10-20
Wydanie I

Iwona Mazur
Dyrektor