osrodkek

Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W Ośrodku udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu zaburzeń psychicznych w wieku rozwojowym. Swoją kompleksową działalnością Ośrodek obejmuje głównie obszar województwa dolnośląskiego. Świadczenia te obejmują: diagnostykę i leczenie psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne, diagnozę i terapię rodzinną, specjalistyczną opiekę nad pacjentami, terapię zajęciową i inne zorganizowane formy terapii, w okresie ferii i wakacji turnusy diagnostyczno - terapeutyczne dla dzieci poniżej 6 roku życia, interwencje socjalne, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, profilaktykę i edukację zdrowotną.

Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Ośrodek podjął kroki w celu transformacji w kierunku działalności związanej z psychiatrią środowiskową. Właśnie w tym celu powołano Zespół Leczenia Środowiskowego, którego głównym zadaniem jest wzmacnianie zasobów środowiskowych pacjentów i ich rodzin.

W ramach Ośrodka działa Oddział Dzienny Psychiatryczny oraz następujące poradnie:  
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży (Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny), Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Logopedyczna, Zespół Leczenia środowiskowego (domowego) dla Dzieci i Młodzieży.

W Ośrodku realizowane są programy dotyczące profilaktyki, promocji zdrowych oraz psychoterapii dla dzieci i młodzieży.